สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

     การแต่งเพลงเป็นการแสดงออกทางดนตรีอย่างสร้างสรรค์ ซึ่งผู้สร้างสรรค์ผลงานควรมีทักษะในการอธิบายเหตุผลในการเลือกใช้องค์ประกอบดนตรีกล่าวคือเหตุผลในการเลือกใช้จังหวะและการเรียบเรียงทำนอง การร้องเพลงและเล่นดนตรีให้มีคุณภาพนั้น บุคลิกภาพ ท่าทาง เทคนิคการหายใจ การใช้ไมโครโฟนเพื่อการขับร้องและเล่นดนตรี ถือเป็นเรื่องที่สำคัญและส่งผลต่อ คุณภาพการขับร้องและเล่นดนตรีอย่างยิ่ง ผู้ขับร้องและผู้เล่นดนตรีต้องสามารถเปรียบเทียบ ผลงานตนเองกับผู้อื่นได้เพื่อใช้ในการพัฒนาผลงานดนตรีของตนเอง

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ด้านความรู้

          บอกฉันทลักษณ์การประพันธ์บทเพลงเกี่ยวข้าว

ด้านทักษะและกระบวนการ

          ประพันธ์เพลงเกี่ยวข้าว

ด้านเจตคติ

          รักความเป็นไทย

การวัดผลและประเมินผล

ด้านความรู้

          ฉันทลักษณ์ การประพันธ์เพลงเกี่ยวข้าว เทคนิคการขับร้อง การเล่นดนตรี การแสดงออก และคุณภาพเสียงดนตรี หลักการให้เหตุผลในการเลือกใช้องค์ประกอบดนตรีในการสร้างสรรค์งานดนตรีของตนเอง และหลักการเปรียบเทียบความแตกต่าง

   ด้านทักษะ/กระบวนการ

          ขับร้องเพลง แต่งเพลง นำเสนอผลงานดนตรี เปรียบเทียบผลงาน

ด้านคุณลักษณะ

เห็นคุณค่าของดนตรี ที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม รักความเป็นไทย

ปีการศึกษา 2562 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ ดนตรี
หน่วย สร้างสรรค์งานดนตรี
ชั่วโมง การประพันธ์เพลง
เรื่อง การประพันธ์เพลง (2) 1 ส.ค. 62 (มีใบงานประกอบการสอน)
แผนการสอน ครูจักรพันธ์ สุวรรณเกิด
ครูผู้สอน ครูจักรพันธ์ สุวรรณเกิด