สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

ดนตรีไทย ดนตรีตะวันตก มีวิวัฒนาการยาวนาน แต่ละยุคสมัยมีความแตกต่างกันขึ้นอยู่กับปัจจัยทางสังคม ดนตรีในแต่ละยุคมีอิทธิพลต่อบุคคลและสังคม

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ด้านความรู้

บอก จำแนก วิวัฒนาการของดนตรีตะวันตกยุคต่าง ๆ ได้

ด้านทักษะและกระบวนการ

บรรยายวิวัฒนาการของดนตรีตะวันตกยุคต่าง ๆ ได้

ด้านเจตคติ

รักความเป็นไทย

การวัดผลและประเมินผล

ด้านความรู้

บอก จำแนก วิวัฒนาการของดนตรีตะวันตกยุคต่าง ๆ ได้

ด้านทักษะและกระบวนการ

บรรยายวิวัฒนาการของดนตรีตะวันตกยุคต่าง ๆ ได้

ด้านเจตคติ

มุ่งมั่นในการทำงาน

ปีการศึกษา 2562 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ ดนตรี
หน่วย วิวัฒนาการและอิทธิพลของดนตรี
ชั่วโมง วิวัฒนาการดนตรีตะวันตก
เรื่อง วิวัฒนาการดนตรีตะวันตก (1) 30 พ.ค. 62 (มีใบงานและวีดิโอประกอบการสอน)
แผนการสอน ครูจักรพันธ์ สุวรรณเกิด
ครูผู้สอน ครูจักรพันธ์ สุวรรณเกิด