สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

          การหาคำตอบของระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร โดยการเขียนกราฟ เป็นวิธีหนึ่งที่ทำให้ได้คำตอบของระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

              ม.3/4  อ่านและแปลความหมายกราฟของระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปรและกราฟอื่นๆ

              ม.3/5   แก้ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปรและนำไปใช้แก้ปัญหา พร้อมทั้งตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของคำตอบ

จุดประสงค์การเรียนรู้

          1. นักเรียนสามารถการหาคำตอบของระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร โดยการเขียนกราฟได้อย่างถูต้อง

 

การวัดผลและประเมินผล

            

          1. วิธีการ

             1.1 สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้

             1.2 ประเมินจากการทำใบงาน

          2. เครื่องมือ

             2.1 แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียน

             2.2 แบบบันทึกคะแนน

         3. เกณฑ์

             3.1 ผลงานมีความถูกต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของคะแนน

ิิิิิิิิิิิ             3.2 ผ่านเกณฑ์ในระดับพอใช้ ขึ้นไป

ปีการศึกษา 2562 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ คณิตศาสตร์
หน่วย ระบบสมการเชิงเส้น
ชั่วโมง การหาคำตอบของระบบสมการโดยการเขียนกราฟ
เรื่อง การหาคำตอบของระบบสมการโดยการเขียนกราฟ 1 ส.ค. 62 (มีใบงานประกอบการสอน)
แผนการสอน ครูชุติมา วรรณรักษ์
ครูผู้สอน ครูชุติมา วรรณรักษ์