สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

             ให้  a, b, c, d, e และ  f  เป็นจำนวนจริงที่  a,  b  ไม่เป็นศูนย์พร้อมกัน  และ  c,  d  ไม่เป็นศูนย์พร้อมกัน ระบบที่ประกอบด้วยสมการ

                             ax + by   =   e

                             cx + dy   =   f

เรียกว่า ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปรที่มี x และ y เป็นตัวแปรโดยที่ a และ c เป็นสัมประสิทธิ์ของ  x

b และ d เป็นสัมประสิทธิ์ของ  y

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

1. นักเรียนสามารถตรวจสอบว่าคู่อันดับที่กำหนดให้เป็นคำตอบของระบบสมการที่กำหนดหรือไม่ ได้อย่างถูต้อง

การวัดผลและประเมินผล

1. วิธีการ

             1.1 สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้

             1.2 ประเมินจากการทำใบงาน

          2. เครื่องมือ

             2.1 แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียน

             2.2 แบบบันทึกคะแนน

         3. เกณฑ์

           3.1 ผลงานมีความถูกต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของคะแนน

           3.2 ผ่านเกณฑ์ในระดับพอใช้ ขึ้นไป

              

         

ปีการศึกษา 2562 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ คณิตศาสตร์
หน่วย ระบบสมการเชิงเส้น
ชั่วโมง ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร และคำตอบของระบบสมการ
เรื่อง ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปรและคำตอบของระบบสมการ 30 ก.ค. 62 (มีใบงานประกอบการสอน)
แผนการสอน ครูชุติมา วรรณรักษ์
ครูผู้สอน ครูชุติมา วรรณรักษ์