สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

 การอยู่ร่วมกันในสังคมยุคปัจจุบันระดับครอบครัว ชุมชน สังคม ประเทศชาติ และสังคมโลก บุคคลจะต้องมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันในระดับต่างๆ การดำเนินวิถีชีวิตมีความสุขจะต้องมี ปัจจัยที่ส่งเสริมการดำรงชีวิตอย่างสร้างสรรค์

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

1.ส 3.1 ม.3/4 วิเคราะห์ปัจจัยที่ก่อให้เกิดปัญหาความขัดแย้งในประเทศ และเสนอแนวคิดในการลดความขัดแย้ง

2.ส 3.1 ม.3/5 เสนอแนวคิดในการดำรงชีวิตอย่างมีความสุขในประเทศ สังคมโลก 

จุดประสงค์การเรียนรู้

1. นักเรียนสามารถอธิบายสภาพปัญหาในชุมชนและสามารถวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งเสริมการดำรงชีวิตให้มีความสุขได้

2. นักเรียนสามารถนำเสนอตัวอย่างการประยุกต์ใช้หลักพอเพียงเพื่อส่งเสริมการดำรงชีวิตให้สันติสุขได้อย่างหลากหลาย

3. นักเรียนสามารถเชิญชวนให้ผู้อื่นใช้ชีวิตอย่างมีความสุขเพื่อครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ

การวัดผลและประเมินผล

1. วิธีการ

  1.1 สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้

  1.2 ถาม – ตอบ

  1.3 ทำกิจกรรมที่ 13

2. เครื่องมือ

  2.1 แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียน

  2.2 คำถาม

  2.3 กิจกรรมที่ 13

3. เกณฑ์

  3.1 ตอบคำถามถูกต้อง

  3.2 ผ่านเกณฑ์ในระดับพอใช้ขึ้นไป

ปีการศึกษา 2562 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 สังคมดีมีสุข
ชั่วโมง ปัญหาในชุมชนและแนวทางแก้ไข
เรื่อง ปัญหาในชุมชนและแนวทางแก้ไข วันที่ 11 ก.ย.62
แผนการสอน ครูวิชิต ลือยศ
ครูผู้สอน ครูวิชิต ลือยศ