สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

 ถ้านักเรียนปฏิบัติตนเป็นชาวพุทธที่ดีก็จะทำให้พระพุทธศาสนาสามารถธำรงอยู่ได้ต่อไป

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ส 1.2 ม.3/2 ปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมตามหลักศาสนาต่างๆตามที่กำหนด

จุดประสงค์การเรียนรู้

1. นักเรียนสามารถบอกหน้าที่ของการเป็นศิษย์ที่ดีและครูที่ดีตามหลักทิศ 6 ได้

2. นักเรียนสามารถยกตัวอย่างการปฏิบัติตนเป็นศิษย์ที่ดีตามหลักทิศ 6 ได้

3. นักเรียนตระหนักในการปฏิบัติตนเป็นศิษย์ที่ดีตามหลักทิศ 6

การวัดผลและประเมินผล

1. วิธีการ

  1.1 สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้

  1.2 ถาม – ตอบ

  1.3 ทำใบงานที่ 16

2. เครื่องมือ

   2.1 แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียน

   2.2 คำถาม

  2.3 ใบงานที่ 16

3. เกณฑ์

  3.1 ตอบคำถามถูกต้อง

  3.2 ผ่านเกณฑ์ในระดับพอใช้ขึ้นไป

ปีการศึกษา 2562 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 หน้าที่ชาวพุทธ
ชั่วโมง ทิศ 6 : ทิศเบื้องขวา
เรื่อง ทิศ 6 : ทิศเบื้องขวา วันที่ 12 ก.ค.62 (มีใบงานประกอบการสอน)