สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

1.การแสดงตนเป็นพุทธมามกะในขั้นเตรียมการและขั้นพิธีการ

2.การนิมนต์พระภิกษุ  การเตรียมที่ตั้งพระพุทธรูปและเครื่องบูชา การวงด้ายสายสิญจน์ การปูลาดอาสนะ การเตรียมเครื่องรับรอง การจุดธูปเทียน

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

1.ส 1.1 ม.3/6 อธิบายสังฆคุณและข้อธรรมสำคัญในกรอบอริยสัจ 4 หรือหลักธรรมของศาสนาที่ตนนับถือตามที่กำหนด

2.ส 1.1 ม.3/7 เห็นคุณค่าและวิเคราะห์การปฏิบัติตนตามหลักธรรมในการพัฒนาตนเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการทำงานและการมีครอบครัว

จุดประสงค์การเรียนรู้

1. นักเรียนสามารถบอกขั้นตอนการแสดงตนเป็นพุทธมามกะได้

2. นักเรียนสามารถปฏิบัติตามขั้นตอนของการแสดงตนเป็นพุทธมามกะได้

3. นักเรียนเห็นความสำคัญของการแสดงตนเป็นพุทธมามกะ

การวัดผลและประเมินผล

1. วิธีการ

  1.1 สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้

  1.2 ถาม – ตอบ

  1.3 ทำใบงานที่ 12

2. เครื่องมือ

  2.1 แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียน

  2.2 คำถาม

  2.3 ใบงานที่ 12

3. เกณฑ์

  3.1 ตอบคำถามถูกต้อง

  3.2 ผ่านเกณฑ์ในระดับพอใช้ขึ้นไป

ปีการศึกษา 2562 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 หน้าที่ชาวพุทธ
ชั่วโมง การแสดงตนเป็นพุทธมามกะ
เรื่อง การแสดงตนเป็นพุทธมามกะ วันที่ 3 ก.ค.62 (มีใบงานประกอบการสอน)