สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

 พุทธศาสนสุภาษิตเป็นเครื่องเตือนใจให้ปฏิบัติอยู่ในคุณงามความดี และไม่ประมาท มีสติในทุกการกระทำ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

1.ส 1.1 ม.3/6 อธิบายสังฆคุณและข้อธรรมสำคัญในกรอบอริยสัจ 4 หรือหลักธรรม

2.ส 1.1 ม.3/7 เห็นคุณค่าและวิเคราะห์การปฏิบัติตนตามหลักธรรมในการพัฒนาตนเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการทำงานและการมีครอบครัว

จุดประสงค์การเรียนรู้

1. นักเรียนสามารถบอกหน้าที่ของพระสงฆ์ตามหลักพระธรรมวินัยได้ถูกต้อง

2. นักเรียนสามารถวิเคราะห์ความสำคัญของหน้าที่พระสงฆ์ตามหลักพระธรรมวินัยได้

3. นักเรียนสามารถเห็นคุณค่าของพระสงฆ์ที่ปฏิบัติหน้าที่ตามหลักพระธรรมวินัยได้

การวัดผลและประเมินผล

1. วิธีการ

  1.1 สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้

  1.2 ถาม – ตอบ

  1.3 ทำใบงานที่ 11

2. เครื่องมือ

  2.1 แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียน

  2.2 คำถาม

  2.3 ใบงานที่ 11

3. เกณฑ์

  3.1 ตอบคำถามถูกต้อง

  3.2 ผ่านเกณฑ์ในระดับพอใช้ ขึ้นไป

ปีการศึกษา 2562 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 หน้าที่ชาวพุทธ
ชั่วโมง หน้าที่ของพระภิกษุในการปฏิบัติตามหลักธรรมวินัยและจริยวัตรอย่างเหมาะสม
เรื่อง หน้าที่ของพระภิกษุในการปฏิบัติตามหลักธรรมวินัยและจริยวัตรอย่างเหมาะสม วันที่ 1 ก.ค.62 (มีใบงานประกอบการสอน)