สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

ภาวะเสี่ยงจากการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น แนวทางการป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นอย่างถูกต้อง

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

จุดประสงค์การเรียนรู้

ด้านความรู้

วิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อภาวะเสี่ยงจากการตั้งครรภ์ได้

ด้านทักษะและกระบวนการ

นำเสนอภาวะเสี่ยงจากการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นและแนวทางการป้องกันได้

ด้านคุณลักษณะ

1. แสดงพฤติกรรมการใฝ่เรียนรู้

2. แสดงพฤติกรรมถึงการเห็นประโยชน์ต่อส่วนรวม

การวัดผลและประเมินผล

การประเมินผล

วิธีการ

1. ตรวจคำตอบ

2. สังเกตพฤติกรรม

3. ตรวจสอบความสำเร็จของชิ้นงาน

เครื่องมือ

1. มิติคุณภาพการประเมินชิ้นงาน (รูบิค)

2. แบบสังเกต (รูบิค)

เกณฑ์

ผ่านระดับพอใช้ขึ้นไป

ปีการศึกษา 2562 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ สุขศึกษาและพลศึกษา
หน่วย อนามัยแม่และเด็ก
ชั่วโมง ภาวะเสี่ยงที่เกิดจากการตั้งครรภ์
เรื่อง ภาวะเสี่ยงที่เกิดจากการตั้งครรภ์ 10 ก.ย. 62 (มีวีดิโอประกอบการสอน)
แผนการสอน ครูสมศักดิ์ ทองเงิน
ครูผู้สอน ครูสมศักดิ์ ทองเงิน