สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

กระดูกและข้อต่อมีความสำคัญต่อการเคลื่อนไหวของร่างกาย และเป็นโครงสร้างที่แข็งแรงของร่างกาย

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

        พ ๑.๑  ป.๔/๒  อธิบายความสำคัญของกล้ามเนื้อ กระดูกและข้อที่มีผลต่อสุขภาพการเจริญเติบโตและพัฒนาการ

        พ ๑.๑ ป.๔/๓ อธิบายวิธีดูแลกล้ามเนื้อ กระดูก และข้อให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ

จุดประสงค์ 

          1.  เห็นความสำคัญของข้อต่อที่มีผลต่อสุขภาพ

          2.  สามารถบอกวิธีดูแลรักษาข้อต่อได้

การวัดผลและประเมินผล

1. แบบสังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรม

2. แบบประเมินผลงาน

3. แบบสังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม

4. ใบงาน

ปีการศึกษา 2562 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4
กลุ่มสาระ สุขศึกษาและพลศึกษา
หน่วย รายวิชากลุ่มบูรณาการ (แกนหลักสุขศึกษาและพลศึกษา รหัส พ14101) ชั้น ป.4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 สุขภาพดีชีวีเป็นสุข
ชั่วโมง หน่วยย่อยที่ 1 รักตัวเราเท่าฟ้า
เรื่อง ระบบกล้ามเนื้อ กระดูกและข้อ(3) (15 ก.ค. 62)(มีใบงาน)
แผนการสอน ครูจุลีพร จุรุพันธ์
ครูผู้สอน ครูจุลีพร จุรุพันธ์