สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

  ทรานซิสเตอร์ มีหน้าที่ควบคุมการไหลของกระแสไฟฟ้าคล้ายกับไดโอด แต่ทรานซิสเตอร์สามารถควบคุมกระแสไฟฟ้าได้ด้วย

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

  อธิบายตัวต้านทาน ไดโอด ทรานซิสเตอร์ และทดลองต่อวงจรอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้นที่มีทรานซิสเตอร์

จุดประสงค์การเรียนรู้

เมื่อนักเรียนเรียนแล้ว นักเรียนสามารถ

1. ทดลองและสรุปหลักการทำงานของทรานซิสเตอร์ได้

การวัดผลและประเมินผล

1. ประเมินสังเกตพฤติกรรม

2. การตอบคำถามในชั้นเรียน

         

ปีการศึกษา 2562 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 พลังงานไฟฟ้า
ชั่วโมง ทรานซิสเตอร์ ทำหน้าที่เป็นสวิตซ์
เรื่อง ทรานซิสเตอร์ ทำหน้าที่เป็นสวิตช์ วันที่ 27 ก.ย.62 (มีใบงานประกอบการสอน)
แผนการสอน ครูรติรส พงษาวดาร
ครูผู้สอน ครูรติรส พงษาวดาร