สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

  1. ตัวเก็บประจุมีหน้าที่ เก็บและคายประจุ ตัวเก็บประจุอย่างง่ายทำด้วยตัวนำไฟฟ้าสองแผ่นมาประกบกันแล้วคั่นด้วยฉนานไฟฟ้า ตัวเก็บประจุมักเรียกตามฉนวนที่ใช้ เช่น เซรามิก ไมก้า

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

  อธิบายตัวต้านทาน ไดโอด ทรานซิสเตอร์ และทดลองต่อวงจรอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้นที่มีทรานซิสเตอร์

จุดประสงค์การเรียนรู้

เมื่อนักเรียนเรียนแล้ว นักเรียนสามารถ

1. อธิบายหลักการทำงานของตัวเก็บประจุในวงจรไฟฟ้าได้

การวัดผลและประเมินผล

1. ประเมินสังเกตพฤติกรรม

2. การตอบคำถามในชั้นเรียน

         

ปีการศึกษา 2562 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 พลังงานไฟฟ้า
ชั่วโมง การนำตัวเก็บประจุมาใช้งาน
เรื่อง การนำตัวเก็บประจุมาใช้งาน (2) วันที่ 20 ก.ย.62
แผนการสอน ครูรติรส พงษาวดาร
ครูผู้สอน ครูรติรส พงษาวดาร