สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

  พลังงานไฟฟ้าที่เครื่องใช้ไฟฟ้าใช้ขึ้นอยู่กับกำลังไฟฟ้าของเครื่องใช้ไฟฟ้าและระยะเวลาที่ใช้เครื่องใช้ไฟฟ้านั้น ตามความสัมพันธ์ พลังงานไฟฟ้าที่ใช้=กำลังไฟฟ้าxเวลา (เวลาที่ใช้มีหน่วยเป็น ชั่วโมง พลังงานไฟฟ้าที่ใช้มีหน่วยเป็นกิโลวัตต์ชั่วโมง)

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

  คำนวณพลังงานไฟฟ้าของเครื่องใช้ไฟฟ้า และความรู้ไปใช้ประโยชน์

จุดประสงค์การเรียนรู้

เมื่อนักเรียนเรียนแล้ว นักเรียนสามารถ

1. คำนวณการใช้ไฟฟ้าของเครื่องใช้ไฟฟ้าและคิดค่าไฟฟ้าได้

การวัดผลและประเมินผล

1. ประเมินสังเกตพฤติกรรม

2. การตอบคำถามในชั้นเรียน

         

ปีการศึกษา 2562 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 พลังงานไฟฟ้า
ชั่วโมง พลังงานไฟฟ้าและกำลังไฟฟ้า
เรื่อง พลังงานไฟฟ้าและกำลังไฟฟ้า (1) วันที่ 6 ก.ย.62