สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

  สายไฟฟ้าที่ใช้ในบ้านต้องมีฉนวนหุ้มเพื่อป้องกันไฟฟ้าลัดวงจร และหากเกิดไฟฟ้าลัดวงจรขึ้น จะเกิดความร้อนสูงในสายไฟอาจทำให้ไฟดับ หรือไฟไหม้บ้านได้

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

  สังเกตและอภิปรายการต่อวงจรไฟฟ้าในบ้านอย่างถูกต้องปลอดภัย และประหยัด

จุดประสงค์การเรียนรู้

เมื่อนักเรียนเรียนแล้ว นักเรียนสามารถ

1. อธิบายและบอกประโยชน์ของฉนวนหุ้มสายไฟได้

2. ทำการทดลองเรื่องประโยชน์ของฉนวนหุ้มสายไฟฟ้าได้

การวัดผลและประเมินผล

1. ประเมินสังเกตพฤติกรรม

 2. การตอบคำถามในชั้นเรียน

         

ปีการศึกษา 2562 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 พลังงานไฟฟ้า
ชั่วโมง ประโยชน์ของฉนวนหุ้มสายไฟฟ้า
เรื่อง ประโยชน์ของฉนวนหุ้มสายไฟฟ้า (1) วันที่ 3 ก.ย.62 (มีใบงานประกอบการสอน)
แผนการสอน ครูรติรส พงษาวดาร
ครูผู้สอน ครูรติรส พงษาวดาร