สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

  การต่อวงจรไฟฟ้าและการเลือกใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน ต้องศึกษาจากคู่มือหรือฉลาก  การอ่านฉลากจากเครื่องใช้จะบอกค่าแรงเคลื่อนไฟฟ้า กำลังไฟฟ้า ความถี่ และข้อมูลต่าง ๆ เพื่อนำไปพิจารณาในการเลือกใช้ให้เหมาะสมกับงานถูกต้อง ปลอดภัย

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

  สังเกตและอภิปรายการต่อวงจรไฟฟ้าในบ้านอย่างถูกต้องปลอดภัย และประหยัด

จุดประสงค์การเรียนรู้

เมื่อนักเรียนเรียนแล้ว นักเรียนสามารถ

1. สังเกต และบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับชนิดและจำนวนของเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน ความต่างศักย์ กระแสไฟฟ้าที่ใช้กับเครื่องใช้ไฟฟ้าแต่ละชนิด

การวัดผลและประเมินผล

1. ประเมินสังเกตพฤติกรรม

2. การตอบคำถามในชั้นเรียน

         

ปีการศึกษา 2562 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 พลังงานไฟฟ้า
ชั่วโมง การต่อเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน
เรื่อง การต่อเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน (2) วันที่ 27 ส.ค.62