สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

   เมื่อเพิ่มจำนวนความต่างศักย์จะทำให้หลอดไฟสว่างมากขึ้น แสดงว่า เมื่อจำนวนความต่างศักย์มากจะมีพลังงานในวงจรไฟฟ้ามากขึ้นด้วย

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

  ทดลองและอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างความต่างศักย์ กระแสไฟฟ้า ความต้านทาน และนำความรู้ไปใช้ประโยชน์

จุดประสงค์การเรียนรู้

เมื่อนักเรียนเรียนแล้ว นักเรียนสามารถ

1. ทดลองและอธิบายว่าพลังงานไฟฟ้าของแหล่งกำเนิดไฟฟ้ามีความสัมพันธ์กับความต่างศักย์ของแหล่งกำเนิดไฟฟ้า

การวัดผลและประเมินผล

1. ประเมินสังเกตพฤติกรรม

2. การตอบคำถามในชั้นเรียน

ปีการศึกษา 2562 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 พลังงานไฟฟ้า
ชั่วโมง พลังงานไฟฟ้าในวงจรไฟฟ้า
เรื่อง พลังงานไฟฟ้าในวงจรไฟฟ้า (1) วันที่ 6 ส.ค.62 (มีใบงานประกอบการสอน)
แผนการสอน ครูรติรส พงษาวดาร
ครูผู้สอน ครูรติรส พงษาวดาร