สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

 การต่อวงจรไฟฟ้าภายในบ้าน การต่อหลอดไฟฟ้าทั้งสองหลอดแบบขนาน หลอดไฟฟ้าทั้งสองจะสว่างมากกว่าการต่อแบบอนุกรม

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

  สังเกตและอธิบายการต่อวงจรไฟฟ้าในบ้านอย่างถูกต้องปลอดภัย และประหยัด

จุดประสงค์การเรียนรู้

เมื่อนักเรียนเรียนแล้ว นักเรียนสามารถ

1. อธิบายวิธีการต่อหลอดไฟ 2 หลอด เข้าในวงจรไฟฟ้าเบื้องต้นแบต่าง ๆ และเปรียบเทียบความสว่างของหลอดไฟในการต่อแต่ละแบบได้

การวัดผลและประเมินผล

 1. ประเมินสังเกตพฤติกรรม

2. การตอบคำถามในชั้นเรียน

ปีการศึกษา 2562 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 พลังงานไฟฟ้า
ชั่วโมง การต่อเครื่องใช้ไฟฟ้าเข้าในวงจรไฟฟ้า
เรื่อง การต่อเครื่องใช้ไฟฟ้าเข้าในวงจรไฟฟ้า (1) วันที่ 30 ก.ค.62 (มีใบงานประกอบการสอน)
แผนการสอน ครูรติรส พงษาวดาร
ครูผู้สอน ครูรติรส พงษาวดาร