สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

 งานเกิดจากการออกแรงกระทำให้วัตถุเคลื่อนที่ตามแนวแรงกระทำ มีทิศทางตามแนวการเคลื่อนที่ของวัตถุ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

  อธิบายงาน พลังงานจลน์ พลังงานศักย์โน้มถ่วง กฎการอนุรักษ์พลังงาน และความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณเหล่านี้ รวมทั้งนำความรู้ไปใช้ประโยชน์

จุดประสงค์การเรียนรู้

เมื่อนักเรียนเรียนแล้ว นักเรียนสามารถ

  1. อธิบายและคำนวณหางานได้

การวัดผลและประเมินผล

1. ประเมินสังเกตพฤติกรรม

2. การตอบคำถามในชั้นเรียน

ปีการศึกษา 2562 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 งานและพลังงาน
ชั่วโมง งานและพลังงาน
เรื่อง งานและพลังงาน (2) วันที่ 5 ก.ค.62
แผนการสอน ครูรติรส พงษาวดาร
ครูผู้สอน ครูรติรส พงษาวดาร