สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

 แรงต้านการเคลื่อนที่ระหว่างผิวสัมผัสกระทำต่อวัตถุนั้น ๆ เรียกแรงดังกล่าวว่า แรงเสียดทาน

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

  ทดลองและอธิบายความแตกต่างระหว่างแรงเสียดทานสถิตกับแรงเสียดทานจลน์ และนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 

เมื่อนักเรียนเรียนแล้ว นักเรียนสามารถ

  1. อธิบายปัจจัยที่มีผลต่อแรงเสียดทาน ความแตกต่างของแรงเสียดทานสถิตและแรงเสียดทานจลน์

การวัดผลและประเมินผล

1. ประเมินสังเกตพฤติกรรม

2. การตอบคำถามในชั้นเรียน

ปีการศึกษา 2562 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 แรงและการเคลื่อนที่
ชั่วโมง แรงเสียดทาน
เรื่อง แรงเสียดทาน (1) วันที่ 18 มิ.ย.62 (มีใบงานประกอบการสอน)
แผนการสอน ครูรติรส พงษาวดาร
ครูผู้สอน ครูรติรส พงษาวดาร