สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

กรุงธนบุรีได้เกิดเหตุการณ์ที่นำมาซึ่งความเสื่อมของอาณาจักรธนบุรีการจลาจลวุ่นวายในเขมร พ.ศ.2323 ความวุ่นวายภายในกรุงธนบุรี พ.ศ. 2324

กบฏพระยาสรรค์ พ.ศ.2324สงครามกลางเมืองระหว่างพระยาสรรค์และพระยาสุริยอภัยพ.ศ.2324 การพิจารณาปัญหาเรื่องสมเด็จพระเจ้าตากสินสรุปการสิ้นสุดของสมัยกรุงธนบุรี จนกระทั้ง เมื่อวันที่6 เมษายน พ.ศ.2325และสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เสด็จสวรรคตสิริพระชนมายุได้ 48 พรรษา รวมสิริระยะเวลาในการครองราชย์ได้ 15 ปี และกรุงธนบุรีก็สิ้นสุดลง

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

จุดประสงค์การเรียนรู้

1. นักเรียนสามารถอธิบายและลำดับเหตุการณ์ในสมัยธนบุรีตอนปลายและการล่มสลายของอาณาจักรธนบุรีได้

2. นักเรียนสามารถวิเคราะห์เหตุปัจจัยที่ส่งผลให้อาณาจักรธนบุรีเสื่อมและล่มสลายลงได้อย่างมีเหตุผล

3. นักเรียนสามารถระบุความสามารถระบุความสำคัญของการศึกษาประวัติศาสตร์สมัยธนบุรีต่อการศึกษาประวัติศาสตร์ไทยได้อย่างมีเหตุผล

การวัดผลและประเมินผล

การประเมิน

1. สังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรม

2. ตรวจความถูกต้องของชิ้นงาน

ปีการศึกษา 2562 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ ประวัติศาสตร์
หน่วย รายวิชา ประวัติศาสตร์ รหัสวิชา ส 22102 ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 หน่วยการเรียนรู้ที่ 3
ชั่วโมง เรื่อง ความเสื่อมของอาณาจักรธนบุรี
เรื่อง ความเสื่อมของอาณาจักรธนบุรี 26ก.ย.62
แผนการสอน ครูนิตยา จวบรัมย์
ครูผู้สอน ครูนิตยา จวบรัมย์