สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

อาณาจักรธนบุรี เป็นอาณาจักรก่อตั้งใหม่ ยังไม่มีความเข้มแข็ง จึงมีดินแดนต่างๆ พยายามขยายอิทธิพลเข้ามามีความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้านรวมถึงประเทศต่างๆ หลากหลายลักษณะความสัมพันธ์ ทั้งการค้า สงคราม บรรณาการ ประเทศราช  อาณาจักรธนบุรีได้รับผลประโยชน์จากการมีความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ และนำมาพัฒนาดินแดนให้เจริญได้

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

จุดประสงค์

  1. นักเรียนสามารถอธิบายลักษณะความสัมพันธ์หว่างกรุงธนบุรี กับแต่ละดินแดนได้อย่างถูกต้อง
  2. นักเรียนสามารถวิเคราะห์ผลที่ได้รับจากการที่กรุงธนบุรีมีความสัมพันธ์กับดินแดนต่างๆได้อย่างเหมาะสม
  3. นักเรียนสามารถระบุความสำคัญของการสร้างความสัมพันธ์ของกรุงธนบุรีกับอาณาจักรต่างๆ ได้อย่างมีเหตุผล

การวัดผลและประเมินผล

  1. สังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรม
  2. ตรวจความถูกต้องของชิ้นงาน
ปีการศึกษา 2562 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ ประวัติศาสตร์
หน่วย รายวิชา ประวัติศาสตร์ รหัสวิชา ส 22102 ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 หน่วยการเรียนรู้ที่ 3
ชั่วโมง เรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในสมัยธนบุรี
เรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในสมัยธนบุรี 19 ก.ย.62
แผนการสอน ครูนิตยา จวบรัมย์
ครูผู้สอน ครูนิตยา จวบรัมย์
สื่อประกอบการสอน
สื่อประกอบการสอน เรื่อง