สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การสถาปนาอาณาจักรของมนุษย์ทุกชนชาติ ย่อมขึ้นอยู่กับความเหมาะสมตามบริบทของสภาพแวดล้อมทางภูมิศาสตร์ สถานภาพ วิสัยทัศน์ และความรู้ ความสามารถของผู้นำ สภาพทางการเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ และสังคมวัฒนธรรมของบ้านเมือง นั้นเป็นสำคัญการสถาปนาอาณาจักรอยุธยาเป็นราชธานีส่งผลให้มีรากฐานการพัฒนาการในด้านการเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ สังคม และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศอย่างต่อเนื่องส่งผลให้ประชาชนทุกคนอยู่ดีมีสุข

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

จุดประสงค์

  1. นักเรียนสามารถอธิบายข้อมูลที่ได้จากการสืบค้นเรื่อง การสถาปนาของอาณาจักรอยุธยาได้ถูกต้อง
  2. นักเรียนสามารถวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อการสถาปนาอาณาจักรอยุธยาได้อย่างมีเหตุผล
  3. นักเรียนสามารถอธิบายความสำคัญของการสถาปนาอาณาจักรอยุธยาได้อย่างเหมาะสม

การวัดผลและประเมินผล

  1. สังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรม
  2. ตรวจความถูกต้องของชิ้นงาน
ปีการศึกษา 2562 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ ประวัติศาสตร์
หน่วย รายวิชา ประวัติศาสตร์ รหัสวิชา ส 22102 ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2
ชั่วโมง เรื่อง การสถาปนาอาณาจักรอยุธยา
เรื่อง การสถาปนาอาณาจักรอยุธยา 20 มิ.ย. 62 (มีวีดิโอและใบความรู้ประกอบการสอน)
แผนการสอน ครูนิตยา จวบรัมย์
ครูผู้สอน ครูนิตยา จวบรัมย์