สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

ตำแหน่งที่ตั้งและสภาพชุมชนฝั่งตะวันออกของเกาะเมือง ก่อนการสถาปนาอาณาจักรอยุธยา มีการรวมตัวของกลุ่มคนเป็นชุมชนส่งผลในเกิดการพัฒนาในด้านการเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ และสังคม ส่งผลให้เกิดการพัฒนาเป็นเมืองและการสถาปนาอาณาจักรในที่สุด                  

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

จุดประสงค์
1.นักเรียนสามารถอธิบายตำแหน่งที่ตั้งและสภาพชุมชนฝั่งตะวันออกของเกาะเมือง ก่อนการสถาปนาอาณาจักรอยุธยาได้อย่างถูกต้อง
2.นักเรียนสามารถตีความสภาพชุมชน       ฝั่งตะวันออกของเกาะเมือง ก่อนการสถาปนาอาณาจักรอยุธยาจากหลักฐานทางประวัติศาสตร์ได้อย่างมีเหตุผล
3.นักเรียนสามารถอภิปรายความสำคัญของสภาพชุมชนฝั่งตะวันออกของเกาะเมืองที่  ส่งผลต่อการสถาปนาอาณาจักรอยุธยาได้อย่างมีเหตุผล
 

การวัดผลและประเมินผล

  1. สังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรม
  2. ตรวจความถูกต้องของชิ้นงาน
ปีการศึกษา 2562 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ ประวัติศาสตร์
หน่วย รายวิชา ประวัติศาสตร์ รหัสวิชา ส 22102 ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2
ชั่วโมง เรื่อง ก่อนการสถาปนาอาณาจักรอยุธยา
เรื่อง ก่อนการสถาปนาอาณาจักรอยุธยา 13 มิ.ย. 62