สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การประเมินหลักฐานเป็นขั้นตอนสำคัญขั้นตอนหนึ่งของวิธีการทางประวัติศาสตร์ เพราะหลักฐานทางประวัติศาสตร์มีจำนวนมาก  จึงต้องมีการตรวจสอบหลักฐานและข้อมูลในหลักฐานเหล่านั้นว่า มีความน่าเชื่อถือหรือไม่ การประเมินคุณค่าของหลักฐาน ในวิธีการทางประวัติศาสตร์ และสามารถนำมาวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสารในโลกยุคปัจจุบันที่มีการสร้างข้อมูลเท็จ จนนำไปสู่การล่อลวงจากการโฆษณาชวนเชื่อต่างๆ หากมีการประเมินคุณค่าของข้อมูลจากวิธีการประเมินความน่าเชื่อถือและแยกแยะข้อมูลแล้วจะช่วยกลั่นกรองข้อมูลให้ใกล้เคียงกับความจริงอันจะนำไปสู่การวิเคราะห์และตีความเหตุการณ์นั้นๆ ต่อไป

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

จุดประสงค์
1.นักเรียนสามารถอธิบายวิธีการประเมินความน่าเชื่อถือของหลักฐานทางประวัติศาสตร์ได้อย่างถูกต้อง
2.นักเรียนสามารถวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างความจริงกับข้อเท็จจริงจากข้อมูลหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่กำหนดให้ได้อย่างเหมาะสม
3.นักเรียนสามารถอธิบายความสำคัญของการประเมินคุณค่าของหลักฐานทางประวัติศาสตร์ ได้อย่างมีเหตุผล

การวัดผลและประเมินผล

  1. สังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรม
  2. ตรวจความถูกต้องของชิ้นงาน
ปีการศึกษา 2562 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ ประวัติศาสตร์
หน่วย รายวิชา ประวัติศาสตร์ รหัสวิชา ส 22102 ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1
ชั่วโมง เรื่อง การประเมินหลักฐานทางประวัติศาสตร์
เรื่อง การประเมินหลักฐานทางประวัติศาสตร์ 30 พ.ค. 62 (มีใบงานและใบความรู้ประกอบการสอน)