สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การรวบรวมหลักฐานทางประวัติศาสตร์เป็นขั้นตอนสำคัญในการวิธีการทางประวัติศาสตร์ ของหลักฐานทางประวัติศาสตร์ โดยการจำแนกการบันทึกของหลักฐานมี 2 ประเภท คือหลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษร และหลักฐานที่ไม่เป็นลายลักษณ์อักษร     ประเภทของหลักฐานทางประวัติศาสตร์ โดยการจำแนกจากความสำคัญของหลักฐานมี2ประเภท คือ หลักฐานชั้นต้น และหลักฐานชั้นรอง การจำแนกหลักฐานทางประวัติศาสตร์จะช่วยให้สามารถสืบค้นข้อมูลได้อย่างเป็นระบบ 

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

จุดประสงค์การเรียนรู้
  1. นักเรียนสามารถอธิบายเกณฑ์การจำแนกประเภทของหลักฐานทางประวัติศาสตร์ได้อย่างถูกต้อง
  2. นักเรียนสามารถจำแนกประเภทของหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่กำหนดให้ได้อย่างมีถูกต้อง
  3. นักเรียนสามารถอภิปรายความสำคัญของการจำแหลักฐานทางประวัติศาสตร์ได้อย่างเหมาะสม

การวัดผลและประเมินผล

  1. สังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรม
  2. ตรวจความถูกต้องของชิ้นงาน
ปีการศึกษา 2562 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ ประวัติศาสตร์
หน่วย รายวิชา ประวัติศาสตร์ รหัสวิชา ส 22102 ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1
ชั่วโมง เรื่อง การรวบรวมหลักฐานทางประวัติศาสตร์
เรื่อง การรวบรวมหลักฐานทางประวัติศาสตร์ 23 พ.ค.62 (ใบงานประกอบการสอน)
แผนการสอน ครูนิตยา จวบรัมย์
ครูผู้สอน ครูนิตยา จวบรัมย์