สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การที่เราจะเจริญเติบโตได้เป็นปกติตามธรรมชาติต้องอาศัยปัจจัยหลาย ๆ ด้านที่จะช่วยให้ร่างกายมีการเจริญเติบโตที่ดีเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานตามวัย และมีสุขภาพที่แข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ และดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างมีความสุข

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

พ ๑.๑ ป.๔/๑ อธิบายการเจริญเติบโตและพัฒนาการของร่างกายและจิตใจตามวัย

วัตถุประสงค์  เมื่อเรียนจบแล้ว  นักเรียนสามารถ

        1.  ปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญเติบโตในช่วงอายุ   ๙ – ๑๒ ปีได้

        2. เห็นคุณค่าและความสำคัญของปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของร่างกาย

การวัดผลและประเมินผล

1. แบบสังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรม

2. แบบประเมินผลงาน

3. แบบสังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม

4. ใบงาน

ปีการศึกษา 2562 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4
กลุ่มสาระ สุขศึกษาและพลศึกษา
หน่วย รายวิชากลุ่มบูรณาการ (แกนหลักสุขศึกษาและพลศึกษา รหัส พ14101) ชั้น ป.4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 สุขภาพดีชีวีเป็นสุข
ชั่วโมง หน่วยย่อยที่ 1 รักตัวเราเท่าฟ้า
เรื่อง พัฒนาการของมนุษย์(4) (24 มิ.ย. 62)(มีใบงาน)
แผนการสอน ครูจุลีพร จุรุพันธ์
ครูผู้สอน ครูจุลีพร จุรุพันธ์