สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

มนุษย์ทุกคนมีการเจริญเติบโตและมีพัฒนาการตามวัย  เราจึงควรดูแลตนเองให้มีการเจริญเติบโตและพัฒนาการที่เหมาะสมกับวัยของตนเอง

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

พ ๑.๑ ป.๔/๑ อธิบายการเจริญเติบโตและพัฒนาการของร่างกายและจิตใจตามวัย

วัตถุประสงค์  เมื่อเรียนจบแล้ว  นักเรียนสามารถ

1.  อธิบายพัฒนาการของมนุษย์วัยต่างๆ ได้

2.  เห็นความสำคัญของการดูแลตนเองให้มีพัฒนาการสมวัย

การวัดผลและประเมินผล

1. แบบสังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรม

2. แบบประเมินผลงาน

3. แบบสังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม

4. ใบงาน

ปีการศึกษา 2562 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4
กลุ่มสาระ สุขศึกษาและพลศึกษา
หน่วย รายวิชากลุ่มบูรณาการ (แกนหลักสุขศึกษาและพลศึกษา รหัส พ14101) ชั้น ป.4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 สุขภาพดีชีวีเป็นสุข
ชั่วโมง หน่วยย่อยที่ 1 รักตัวเราเท่าฟ้า
เรื่อง พัฒนาการของมนุษย์(3) (17 มิ.ย. 62)(มีใบงาน)
แผนการสอน ครูจุลีพร จุรุพันธ์
ครูผู้สอน ครูจุลีพร จุรุพันธ์