สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

เมื่อเจริญเติบโตทุกคนจะมีพัฒนาการทางด้านต่าง ๆ เปลี่ยนแปลงไปตามเพศและวัยการปรับตัวและปฏิบัติตนได้เหมาะสมกับเพศและวัยจะทำให้ดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุข

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

พ ๑.๑ ป.๔/๑ อธิบายการเจริญเติบโตและพัฒนาการของร่างกายและจิตใจตามวัย

จุดประสงค์ 

1.  อธิบายการเจริญเติบโตด้านร่างกายและจิตใจ ช่วงอายุ 9 – 12 ปี

2.  อธิบายวิธีการส่งเสริมการเจริญเติบโตด้านร่างกายและจิตใจ ช่วงอายุ 9 – 12 ปี

การวัดผลและประเมินผล

1. แบบสังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรม

2. แบบประเมินผลงาน

3. แบบสังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม

4. ใบงาน

ปีการศึกษา 2562 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4
กลุ่มสาระ สุขศึกษาและพลศึกษา
หน่วย รายวิชากลุ่มบูรณาการ (แกนหลักสุขศึกษาและพลศึกษา รหัส พ14101) ชั้น ป.4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 สุขภาพดีชีวีเป็นสุข
ชั่วโมง หน่วยย่อยที่ 1 รักตัวเราเท่าฟ้า
เรื่อง พัฒนาการของมนุษย์(2) (10 มิ.ย. 62)(มีใบงาน)
แผนการสอน ครูจุลีพร จุรุพันธ์
ครูผู้สอน ครูจุลีพร จุรุพันธ์