สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

     การเขียนโครงงาน  เป็นการเขียนที่จะต้องเรียบเรียงข้อมูลเป็นอย่างดี  และนำเสนอด้วยภาษาเขียนที่อ่านเข้าใจง่าย  และมีความถูกต้องตามรูปแบบ  และการเขียนโครงงานเป็นสิ่งสำคัญในการปฏิบัติกิจกรรมที่ต้องศึกษาหลักในการเขียนและการนำเสนอผลการจัดทำโครงงาน

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

       ท 3.1 ม1/8 เขียนรายงานการศึกษาค้นคว้าและโครงงาน

จุดประสงค์การเรียนรู้

1. อธิบายขั้นตอนการเขียนเค้าโครงโครงงาน

2. มีมารยาทในการเขียน

การวัดผลและประเมินผล

1. วิธีการ

- สังเกตพฤติกรรม

- แบบสังเกตพฤติกรรม

2. เครื่องมือ

- ตรวจชิ้นงาน            

- แบบประเมินการเขียนเค้าโครงโครงงาน

3. เกณฑ์

- ผลงานมีความถูกต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

- ผ่านเกณฑ์ในระดับพอใช้ ขึ้นไป

ปีการศึกษา 2563 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ ภาษาไทย
หน่วย รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท21101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 สร้างสรรค์บทกวี
ชั่วโมง การเขียนเค้าโครงโครงงาน
เรื่อง การเขียนเค้าโครงโครงงาน 5 พ.ย. 2563 (มีใบความรู้)
แผนการสอน ครูนิสาชล รุ่งเนย
ครูผู้สอน ครูนิสาชล รุ่งเนย