สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

       การเขียนเป็นการถ่ายทอดความรู้ ความคิด ความรู้สึก และความต้องการของผู้เขียนให้ผู้อื่นทราบเป็นลายลักษณ์อักษร การเขียนจะประสบผลสําเร็จบรรลุตามวัตถุประสงค์เป็นอย่างดีหรือไม่ขึ้นอยู่กับความมุ่งหมายของการเขียน หลักในการเขียน วิธีการเขียน การใช้ภาษาในการเขียนตลอดจนเนื้อหาที่เหมาะสมกับผู้อ่าน เป็นสําคัญ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ท 2.1 ม1/2 เขียนสื่อสารโดยใช้ถ้อยคำถูกต้อง ชัดเจน เหมาะสม และสละสลวย

จุดประสงค์การเรียนรู้

1. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเขียนแนะนำสถานที่สำคัญ

2. เขียนแนะนำสถานที่สำคัญได้ถูกต้องตาม

การวัดผลและประเมินผล

1. วิธีการ

- ตรวจชิ้นงาน

- สังเกตพฤติกรรม

2. เครื่องมือ

- แบบประเมินการเขียนแนะนำสถานที่สำคัญ                      
-  แบบสังเกตพฤติกรรม

3. เกณฑ์

- ผลงานมีความถูกต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

- ผ่านเกณฑ์ในระดับพอใช้ ขึ้นไป

ปีการศึกษา 2563 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ ภาษาไทย
หน่วย รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท21101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 สร้างสรรค์บทกวี
ชั่วโมง การเขียนแนะนำสถานที่สำคัญ
เรื่อง การเขียนแนะนำสถานที่สำคัญ 27 ต.ค. 2563 (มีใบความรู้และใบงาน)
แผนการสอน ครูนิสาชล รุ่งเนย
ครูผู้สอน ครูนิสาชล รุ่งเนย