สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ท 2.1 ม1/7 การเขียนจดหมายส่วนตัวและจดหมายกิจธุระ

จุดประสงค์การเรียนรู้

1. มีความรู้ความเข้าใจในหลักการเขียนจดหมายส่วนตัว

2. เขียนจดหมายส่วนตัวได้

การวัดผลและประเมินผล

1. วิธีการ

- ตรวจชิ้นงาน

-  สังเกตพฤติกรรม

2. เครื่องมือ

- แบบประเมินการเขียนจดหมายส่วนตัว 
- แบบสังเกตพฤติกรรม

3. เกณฑ์

- ผลงานมีความถูกต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

- ผ่านเกณฑ์ในระดับพอใช้ ขึ้นไป

ปีการศึกษา 2563 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ ภาษาไทย
หน่วย รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท21101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 สร้างสรรค์บทกวี
ชั่วโมง การเขียนจดหมายส่วนตัว
เรื่อง การเขียนจดหมายส่วนตัว 26 ต.ค. 2563 (มีใบงานและใบความรู้)
แผนการสอน ครูนิสาชล รุ่งเนย
ครูผู้สอน ครูนิสาชล รุ่งเนย