สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

      การอ่านออกเสียงร้อยแก้ว  เป็นการอ่านออกเสียงให้ถูกต้อง ชัดเจน และมีลีลาการอ่านเหมาะสมกับเนื้อเรื่อง  เพื่อถ่ายทอดอารมณ์ไปสู่ผู้ฟัง  ทำให้เกิดความคล้อยตามไปกับเรื่องราว หรือบทประพันธ์ที่อ่าน

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ท 1.1   ม.1/1   อ่านออกเสียงบทร้อยแก้วและบทร้อยกรองได้ถูกต้องเหมาะสมกับเรื่องที่อ่าน

จุดประสงค์การเรียนรู้

          1. อธิบายหลักการอ่านออกเสียงได้ร้อยแก้วได้

          2. อ่านออกเสียงร้อยแก้วได้ถูกต้อง

การวัดผลและประเมินผล

1. วิธีการ

- สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้

- ตรวจใบงาน

2. เครื่องมือ

- แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียน

- แบบบันทึกการตรวจใบงาน

3. เกณฑ์

- ผลงานมีความถูกต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 70

- ผ่านเกณฑ์ในระดับพอใช้ ขึ้นไป

ปีการศึกษา 2563 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ ภาษาไทย
หน่วย รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท21101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 สร้างสรรค์บทกวี
ชั่วโมง การอ่านออกเสียงร้อยแก้ว ร้อยกรอง
เรื่อง การอ่านออกเสียงร้อยแก้ว 12 ต.ค. 2563 (มีใบความรู้และแบบทดสอบ)
แผนการสอน ครูนิสาชล รุ่งเนย
ครูผู้สอน ครูนิสาชล รุ่งเนย