สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

     นิทานพื้นบ้าน คือ เรื่องเล่าที่เล่าสืบต่อกันมา ดั้งเดิมนั้นถ่ายทอดกันด้วยมุขปาฐะ ( การเล่าปากต่อปากกันมา การบอกเล่าต่อๆกันมา โดยมิได้เขียนเป็นลายลักษณ์ ) แต่ก็มีอยู่มากที่บันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร และนิทานพื้นบ้านต้องเล่าด้วยถ้อยคำธรรมดาภาษาชาวบ้านทั่วๆไป เป็นเรื่องเล่าต่อๆกันมาช้านานหลาย ชั่วอายุคน ไม่สามารถรู้ได้ว่าใครเป็นคนเล่าดั้งเดิมต้นเรื่อง

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ท 1.1  ม 1/2 จับใจความสำคัญจากเรื่องที่อ่าน

ท 5.1  ม 1/1  สรุปเนื้อหาวรรณคดีและวรรณกรรมที่อ่าน

จุดประสงค์การเรียนรู้

1. วิเคราะห์ประเภทของนิทานทั่วไปกับนิทานพื้นบ้านได้

2. วิเคราะห์คุณค่าและข้อคิดที่ปรากฏในนิทานพื้นบ้านได้

การวัดผลและประเมินผล

1. วิธีการ

นำเสนอผลงาน  

2. เครื่องมือ

แบบนำเสนอผลงาน

3. เกณฑ์                     

3.1 ผ่านเกณฑ์การประเมิน ร้อยละ 80 ขึ้นไป

3.2 ผ่านเกณฑ์คุณภาพระดับ 2 ขึ้นไป   

ปีการศึกษา 2563 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ ภาษาไทย
หน่วย รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท21101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 นิทานสารพัน
ชั่วโมง คุณค่าทวีสรรค์รักษ์ไทย
เรื่อง คุณค่าทวีสรรค์รักษ์ไทย 1 ต.ค. 2563 (มีใบงาน)
แผนการสอน ครูนิสาชล รุ่งเนย
ครูผู้สอน ครูนิสาชล รุ่งเนย