สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การวิเคราะห์คุณค่าของวรรณคดีและวรรณกรรม การสรุปความรู้และข้อคิดจากการอ่านไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ด้านความรู้

1. อธิบายคุณค่าด้านเนื้อหาในวรรณคดีเรื่องสุภาษิตพระร่วงได้

2. วิเคราะห์คุณค่าด้านเนื้อหาในบทประพันธ์เรื่องสุภาษิตพระร่วงได้

ด้านทักษะและกระบวนการ

สรุปความรู้และข้อคิดจากการอ่านเพื่อประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงได้

ด้านคุณลักษณะ 

1. มีวินัย

2. ใฝ่เรียนรู้

3. รักความเป็นไทย

การวัดผลและประเมินผล

ปีการศึกษา 2563 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ ภาษาไทย
หน่วย รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท21101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรียนรู้สุภาษิต
ชั่วโมง วิจักษ์วรรณคดี
เรื่อง วิจักษ์วรรณคดี (คุณค่าด้านเนื้อหา) 17 ส.ค. 2563 (มีใบงานและแบบทดสอบ)
แผนการสอน ครูนิสาชล รุ่งเนย
ครูผู้สอน ครูนิสาชล รุ่งเนย