สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

ลักษณะของเสียงในภาษาไทย ประกอบด้วย เสียงสระ  เสียงพยัญชนะ และเสียงวรรณยุกต์ คำแต่ละคำจะประกอบด้วยเสียงทั้งสามชนิด ซึ่งเสียงนี้ทำให้แยกความหมายของคำได้  การออกเสียงภาษาไทยจึงควรออกเสียงให้ถูกต้องและชัดเจน เพื่อให้การสื่อสารสามารถสื่อความได้เข้าใจถูกต้องตรงกัน

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ท 4.1 ม.1/1  อธิบายลักษณะของเสียงในภาษาไทย

จุดประสงค์การเรียนรู้

1. อธิบายวิธีการผันวรรณยุกต์

2. สามารถผันวรรณยุกต์ของคำในภาษาไทยได้

การวัดผลและประเมินผล

1. วิธีการ

สังเกตพฤติกรรม

2. เครื่องมือ

การนำเสนอผลงาน

3. เกณฑ์                       

3.1 ผ่านเกณฑ์การประเมิน ร้อยละ 80 ขึ้นไป

3.2 ผ่านเกณฑ์คุณภาพระดับ 2 ขึ้นไป

ปีการศึกษา 2563 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ ภาษาไทย
หน่วย รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท21101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 พื้นฐานอ่านเขียน
ชั่วโมง การผันวรรณยุกต์
เรื่อง การผันวรรณยุกต์ 4 ส.ค. 2563 (มีใบงานและใบความรู้)