สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

การวัดผลและประเมินผล

ปีการศึกษา N/A
ชั้น อาชีวศึกษา
กลุ่มสาระ ระบบปฏิบัติการเบื้องต้น
หน่วย ระบบปฏิบัติการเบื้องต้น
ชั่วโมง ระบบปฏิบัติาการเบื้องต้น
เรื่อง itune
แผนการสอน ครูอัคเดช พิสัยสวัสดิ์
ครูผู้สอน ครูอัคเดช พิสัยสวัสดิ์