การบันทึกเทปการเรียนการสอน ประจำภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๔ ตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๖

Info-dltv | 19 เม.ย. 2564
2174

   วันจันทร์ที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๔ สถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม โดยมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ เริ่มดำเนินการบันทึกเทปการเรียนการสอน ประจำภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๔ ตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๖ จากห้องเรียนต้นทางโรงเรียนวังไกลกังวล ในพระบรมราชูปถัมภ์ แบบ New Normal ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือ Covid-๑๙ อย่างเคร่งครัด ซึ่งเทปรายการการเรียนการสอนที่บันทึกนี้จะนำออกอากาศและเผยพร่ทางช่อง DLTV และ www.dltv.ac.th ในปีการศึกษา๒๕๖๔ ต่อไป โดยมี นางยุวนิตย์ ศรศิลป์ ผู้อำนวยการสถานีฯ และ ดร.ราตรี ศรีไพรวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนวังไกลกังวลฯ ร่วมสังเกตการบันทึกเทปดังกล่าว