วันจันทร์ที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๔ มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมฯ จัดประชุมปฏิบัติการและนิเทศการซ้อมสอนของครูต้นทางก่อนออกอากาศจริง

PR&Info dltv | 16 มี.ค. 2564
221

วันจันทร์ที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๔  เวลา ๐๘.๓๐ น. - ๑๔.๐๐ น.รศ.นราพร  จันทร์โอชา รองประธานกรรมการบริหารมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมฯ พร้อมด้วย รศ.เฉลียวศรี  พิบูลชล  กรรมการบริหารมูลนิธิฯ , นางวิภา  ตัณฑุลพงษ์ หัวหน้ากลุ่มวิชาการและรองหัวหน้าสำนักงานมูลนิธิฯ  และผู้ทรงคุณวุฒิจากสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) เดินทางมาประชุมปฏิบัติการและนิเทศการซ้อมสอนของครูต้นทางก่อนออกอากาศ ณ  ห้องบันทึกรายการอาคารสถานีฯ โรงเรียนวังไกลกังวลฯ ฝั่งประถมศึกษา โดยมี นางยุวนิตย์  ศรศิลป์  ผู้อำนวยการสถานีฯ  นางราตรี  ศรีไพรวรรณ  ผู้อำนวยการโรงเรียนคณะครูโรงเรียนวังไกลกังวลฯ  เจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิตรายการ และเจ้าหน้าที่ฝ่ายสื่อการสอน  ร่วมประชุมปฏิบัติการดังกล่าว ซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๕-๑๙ มีนาคม ๒๕๖๔  เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนถ่ายทำรายการการสอนออกอากาศจริงในภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๔