พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ตรวจเยี่ยมมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

Info-dltv | 18 ก.พ. 2564
230

   วันพุธที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ตรวจเยี่ยมมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เพื่อติดตามการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ตามภารกิจของกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ ๓๘ แห่ง ทั่วประเทศ ที่น้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาสู่การพัฒนาชุมชนท้องถิ่นอย่างเป็นรูปธรรม

   โอกาสนี้ ได้รับฟังสรุปผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมา ที่ถึงแม้จะมีอุปสรรคในการลงพื้นที่ชุมชนเนื่องจากสถานการณ์โควิด-๑๙ แต่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรียังสามารถบริหารจัดการให้สามารถดำเนินการตามภารกิจพัฒนาท้องถิ่นได้ถึง ๓๐ โครงการ ใน ๗ พื้นที่ โดยแบ่งเป็นการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ ๑๖ โครงการ ด้านคุณภาพชีวิต ๗ โครงการ ด้านสิ่งแวดล้อม ๓ โครงการ และด้านการศึกษา ๔ โครงการ ทำให้เกิดการพัฒนาอาชีพ สร้างกลุ่มวิสาหกิจชุมชน สร้างความสามัคคีและรายได้เพิ่มให้แก่ครัวเรือนในพื้นที่

   และในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีมีแผนการดำเนินงานที่มุ่งสร้างชุมชนนวัตกรรมในจังหวัดเพชรบุรีและจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยร่วมประสานประโยชน์ระหว่างการจัดการเรียนการสอน งานวิจัย และการพัฒนาท้องถิ่น ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับเศรษฐกิจฐานราก รวมทั้งการยกระดับคุณภาพนักศึกษาของมหาวิทยาลัยให้เป็นนักคิด นักสื่อสาร นักประสาน และนวัตกรชุมชน ภายใต้หลักการของ “วิศวกรสังคม คนของพระราชา ข้าของแผ่นดิน” ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏทั้ง ๓๘ แห่ง ทั่วประเทศ พร้อมใจกันร่วมดำเนินการ

   และในบ่ายวันเดียวกัน องคมนตรีได้เดินทางไปยังบ้านโป่งสลอด อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี ซึ่งเดิมเป็นพื้นที่รกร้างของมหาวิทยาลัย แต่ปัจจุบันถูกพัฒนาขึ้นเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร โดยความร่วมมือของนักศึกษาวิศวกรสังคม คณาจารย์ และปราชญ์ชุมชน ในการใช้เครื่องมือและกระบวนการวิศวกรสังคมของมหาวิทยาลัยราชภัฏเข้าแลกเปลี่ยนเรียนรู้ พัฒนาทักษะชีวิต ทักษะอาชีพ และทักษะวิชาการให้กับนักศึกษาแบบพหุศาสตร์โดยการลงมือปฏิบัติจริง (multidisciplinary active learning) โดยใช้ชุมชนท้องถิ่นเป็นฐาน