กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาดบริเวณวัดห้วยมงคล

PR dltv | 13 พ.ย. 2563
107

           วันศุกร์ที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓  เวลา ๐๙.๐๐ น.  นายกิตติชัย ศรีทองช่วย  ปลัดอำเภอหัวหิน  นำคณะจิตอาสาในเขตพื้นที่อำเภอหัวหินร่วมกิจกรรมโครงการ
จิตอาสา “เราทำความดี เพื่อชาติ  ศาสน์ กษัตริย์”  กิจกรรมพัฒนาทำความสะอาดโดยรอบวัดห้วยมงคล  ตำบลทับใต้ อำเภอหัวหิน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

           ในการนี้  นายก้องเกียรติ  ส่องแสงจันทร์  หัวหน้าฝ่ายผลิตรายการ  และนายสมมาตย์  พันธุ์เฮง  หัวหน้าฝ่ายรายการ  นำคณะจิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ วปร.
ของสถานีฯ จำนวน ๖๐ คน เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้  พร้อมด้วยส่วนราชการ หน่วยงานในสังกัดอำเภอหัวหิน  และประชาชนจิตอาสา  เพื่อสนองพระราชดำริพระบาทสมเด็จ
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว  ด้วยมีพระราชประสงค์ที่จะสืบสาน  รักษา  และต่อยอด โครงการของพระราชบิดา