วันที่ 4 พฤศจิกายน 2563 พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ตรวจเยี่ยมมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

PR&Info dltv | 06 พ.ย. 2563
119

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2563 พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ตรวจเยี่ยมมหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2563

ในการนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ได้ดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่นด้านเศรษฐกิจ จำนวน 30 โครงการ ด้านสังคม 2 โครงการ และด้านการศึกษา 4 โครงการ อาทิ การส่งเสริมอาชีพเพื่อยกระดับเศรษฐกิจครัวเรือน การเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ชุมชนและส่งเสริมการขายออนไลน์ การพัฒนาระบบข้อมูลตำบล การแก้ปัญหาการจัดการศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็ก และการพัฒนาสมรรถนะบัณฑิตราชภัฏ

นอกจากนี้ องคมนตรียังได้บรรยายพิเศษ ให้แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เรื่อง คุณลักษณะบัณฑิตราชภัฏในศตวรรษที่ 21 จำนวน 800 คน และเปิดโอกาสให้ผู้นำนักศึกษาเข้าพบ เพื่อร่วมหารือแนวทางการพัฒนานักศึกษาด้วยการประสานประโยชน์ความร่วมมือระหว่างคณะในการลงพื้นที่เพื่อพัฒนาชุมชนท้องถิ่น ที่จะสร้างทักษะวิศวกรสังคม เพื่อให้นักศึกษาเป็นนักคิด นักสื่อสาร นักประสานความร่วมมือ และนวัตกรชุมชน

ขอขอบคุณข้อมูลจาก : https://www.facebook.com/fonnongrat.issaro