จิตอาสา เราทำความดีเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ วันปิยมหาราช ๒๓ ตุลาคม

Info-dltv | 27 ต.ค. 2563
252

   วันศุกร์ที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายประยงค์ จันทรเต็ง นายอำเภอหัวหิน พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอ ข้าราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้แทนส่วนราชการต่างๆ ประชาชนจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์" จำนวน ๓๐๐ คน ร่วมกันพัฒนาทำความสะอาดพื้นที่โดยรอบสถานีรถไฟหัวหิน เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต​ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว​ “วันปิยมหาราช” ๒๓ ตุลาคม เพื่อให้จิตอาสาในพื้นที่ร่วมกันทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ และเป็นการสร้างพลังความสามัคคีให้แก่ส่วนราชการ  

   ในการนี้ นางยุวนิตย์ ศรศิลป์ ผู้อำนวยการสถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม นายเกรียงไกร แสงทอง ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถานีฯ นำคณะจิตอาสาพระราชทาน วปร.๙๐๔ ในสังกัดสถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวอย่างพร้องเพรียงกัน ณ สถานีรถไฟหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์