องคมนตรีตรวจเยี่ยมโรงเรียนขนาดเล็กที่จัดการเรียนการสอนทางไกลจากมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์

Info-dltv | 20 ต.ค. 2563
155

   วันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๓ พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี พร้อมตัวแทนผู้นำนักศึกษาวิศวกรสังคมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ลงพื้นที่ โรงเรียนบ้านโคกสะอาด อ.กุสุมาลย์ จ.สกลนคร เพื่อตรวจเยี่ยมการใช้งานการจัดการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาต่อยอดการดำเนินงานด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย และกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่สอดรับกับบริบทของโรงเรียนขนาดเล็กที่ประสบปัญหาการขาดแคลนครูและครูสอนไม่ตรงสาขาที่จบการศึกษา ซึ่งปัจจุบันมีจำนวนมากกว่า ๑๕,๐๐๐ โรงเรียน ทั่วประเทศ ให้ได้รับชมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในชั้นเรียน ครบทุกสาระวิชาตามหลักสูตรการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในระดับอนุบาล ๑ ถึงมัธยมศึกษาตอนต้น ออกอากาศในระบบ High definition และจัดระบบให้คุณครูสามารถเตรียมการสอนล่วงหน้าได้ ทั้งยังสามารถรับชมพร้อมกับโรงเรียนต้นทาง หรือเลือกรับชมรายวิชาย้อนหลังได้หลายช่องทางทั้งโทรทัศน์ดาวเทียม โทรทัศน์ดิจิทัล เว็ปไซต์ และแอปพลิเคชั่นมือถือ