พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ตรวจเยี่ยมมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Info-dltv | 08 ต.ค. 2563
110

   วันพฤหัสบดีที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๓ พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ตรวจเยี่ยมมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เพื่อติดตามการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๖๓

   ในการนี้ ได้รับฟังรายงานการให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส จากผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช และจังหวัดตรังซึ่งเป็นพื้นที่การให้บริการวิชาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นของมหาวิทยาลัย ซึ่งในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชได้ลงพื้นที่พัฒนาชุมชนท้องถิ่น จำนวนรวมทั้งสิ้น ๑๕๖ หมู่บ้าน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตทั้งด้านสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และการศึกษา ให้แก่ประชาชน อาทิ โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มรายได้ โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลตำบล โครงการยกระดับการเรียนรู้ด้านการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนในระดับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

   นอกจากนี้ องคมนตรียังได้บรรยายพิเศษ ให้แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เรื่อง คุณลักษณะบัณฑิตราชภัฏในศตวรรษที่ ๒๑ จำนวน ๕๐๐ คน และเปิดโอกาสให้ผู้นำนักศึกษาเข้าพบ เพื่อร่วมหารือแนวทางการพัฒนานักศึกษาด้วยการประสานประโยชน์ความร่วมมือระหว่างคณะในการลงพื้นที่เพื่อพัฒนาชุมชนท้องถิ่น ที่จะสร้างทักษะวิศวกรสังคม เพื่อให้นักศึกษาเป็นนักคิด นักสื่อสาร นักประสานความร่วมมือ และนวัตกรชุมชน