พลเอกดาวพงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดงาน

Info-dltv | 25 ก.ย. 2563
196

   วันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๓ พลเอกดาวพงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดงาน มหกรรมสร้างสรรค์นวัตกรรมในโครงการยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ณ มหาวิทยาลับราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

   นับตั้งแต่ปี ๒๕๖๐ ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมอบหมายให้องคมนตรี “แนะนำมหาวิทยาลัยราชภัฏ ให้ทำงานให้เข้าเป้า ในการยกระดับคุณภาพการศึกษา และพัฒนาท้องถิ่นในท้องที่ตน” และที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ ๓๘ แห่ง ทั่วประเทศ ได้ร่วมกันจัดทำยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นขึ้น เพื่อใช้เป็นยุทธศาสตร์กลางที่น้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาในการสร้างให้คนไทยมีคุณลักษณะ ๔ ประการ ได้แก่ มีทัศนคติที่ดีและถูกต้อง มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงเข้มแข็ง มีอาชีพ-มีงานทำ และเป็นพลเมืองดีมีระเบียบวินัย ทำให้มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศไม่เพียงแค่มุ่งเน้นแค่ภารกิจของการเป็นสถาบันอุดมศึกษาในการบ่มเพาะผู้เรียนเท่านั้น แต่ยังมุ่งปฏิบัติภารกิจในการเป็นที่พึ่งด้านวิชาการเพื่อประสานประโยชน์การพัฒนาให้กับชุมชนท้องถิ่นอีกด้วย

   มหาวิทยาลัยราชภฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา รับผิดชอบการพัฒนาในพื้นที่กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑๕ เขต จังหวัดสมุทรสาคร ๓ อำเภอ และพื้นที่ของอำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี โดยในปี ๒๕๖๓ ได้จัดทำโครงการพัฒนาท้องถิ่น จำนวน ๒๑ โครงการ อาทิ การตลาดเพื่อส่งเสริมการขาย การแปรรูปผลิตภัณฑ์และพัฒนาสูตรอาหารเพื่อเพิ่มยอดขาย การเพิ่มมูลค่าศิลปวัฒนธรรมชุมชน การดูแลผู้สูงวัย และการให้ความช่วยเหลือชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด ๑๙ ซี่งล้วนแต่ทำให้ประชาชนในพื้นที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น