พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ตรวจเยี่ยมมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

Info-dltv | 14 ก.ย. 2563
172

   วันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๓ พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ตรวจเยี่ยมมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

   นับตั้งแต่ปี ๒๕๖๐ เป็นต้นมาที่กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศได้น้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาและการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสู่การปฏิบัติ เพื่อให้มหาวิทยาลัยราชภัฏทั้ง ๓๘ แห่ง ยกระดับคุณภาพการศึกษาและประสานประโยชน์กับทุกภาคส่วนเพื่อพัฒนาท้องถิ่นตามบริบทพื้นที่อย่างแท้จริง

   ทั้งนี้ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า จังหวัดชัยภูมิมีผู้ได้รับผลกระทบจากการว่างงาน ๓๙,๘๖๔ คน ซึ่งทางจังหวัดได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิในด้านการสร้างงานสร้างอาชีพ ทำให้ปัจจุบัน ร้อยละ ๙๕ ของจำนวนผู้ว่างงานจากผลกระทบสถานการณ์โควิดได้กลับสู่อาชีพแล้ว

   นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิยังได้ดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่นภายใต้ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ประจำปี ๒๕๖๓ จำนวน ๑๒ โครงการ ๔๐ กิจกรรม ในพื้นที่ ๘๓ หมู่บ้าน ๔๖๗ โรงเรียน โดยมุ่งเน้นการฟื้นฟูผลกระทบด้านเศรษฐกิจ สังคม การศึกษา และสิ่งแวดล้อม ตามลำดับ

   ในช่วงบ่าย องคมนตรียังได้บรรยายพิเศษ เรื่อง คุณลักษณะบัณทิตราชภัฏในสถานการณ์ที่ท้าทาย ให้กับกับนักศึกษา จำนวน ๑,๕๐๐ คน และร่วมอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับกลุ่มผู้นำนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ในการยกระดับคุณภาพมหาวิทยาลัยและการจัดกิจกรรมนักศึกษาเพื่อฝึกทักษะวิศวกรสังคม ๔ ประการ ได้แก่ ทักษะการคิดเชิงเหตุ-ผล เห็นปัญหาเป็นสิ่งท้าทาย ทักษะการสื่อสารองค์ความรู้เพื่อแก้ปัญหา ทักษะการทำงานร่วมกับผู้อื่นโดยปราศจากข้อขัดแย้ง ระดมสรรพกำลังทรัพยากรเพื่อแก้ปัญหา และทักษะการสร้างนวัตกรรมชุมชน อันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิตและการทำงานของนักศึกษาต่อไปในอนาคต