พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ลงพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา

Info-dltv | 11 ก.ย. 2563
210

   วันพฤหัสบดีที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๓ พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ลงพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาเพื่อติดตามการดำเนินงานพัฒนาท้องถิ่นของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาเพื่อฟื้นฟูผลกระทบด้านสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และการศึกษา จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ประสานประโยชน์ทุกภาคส่วนในพื้นที่เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาและพัฒนาชุมชนท้องถิ่น อันเป็นการน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาและภารกิจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ สู่การปฏิบัติ

   ในการนี้จังหวัดนครราชสีมาได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยราชภัฏเข้าพัฒนาพื้นที่ ๒๗ หมู่บ้าน ในด้านการรู้รักสามัคคีและนักษาไว้ซึ่งสถาบันสำคัญของชาติ ด้านการพัฒนาส่งเสริมอาชีพและผลิตภัณฑ์ประจำหมู่บ้าน และด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน รวม ๙๖ โครงการ

   นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาได้ดำเนินโครงการภายใต้ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นตามพระบรมราโชบาย ประจำปี ๒๕๖๓ อีกจำนวน ๔๒ โครงการ ในพื้นที่ ๗๘ หมู่บ้าน ซึ่งในขณะนี้ได้เข้าสำรวจผลกระทบจากสถานการณ์โควิดและดำเนินการแก้ไขปัญหาไปแล้ว ๓๙ หมู่บ้าน และอยู่ระหว่างเข้าสำรวจอีก ๓๙ หมู่บ้าน

   และในช่วงบ่ายวันเดียวกัน ได้ร่วมบรรยายพิเศษแก่นักศึกษาจำนวน ๑,๖๐๐ คน เรื่อง คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของบัณฑิตราชภัฏในศตวรรษที่ ๒๑ พร้อมเปิดโอกาสให้ผู้นำนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาร่วมอภิปรายและขอคำแนะนำในการยกระดับมหาวิทยาลัยราชภัฏ