องคมนตรีตรวจเยี่ยมการดำเนินงานพัฒนาท้องถิ่นของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

PR dltv | 23 ก.ค. 2563
73

วันที่ 22 กรกฎาคม  2563 พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ติดตามการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจของกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แห่ง ทั่วประเทศ ที่น้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาสู่การพัฒนาชุมชนท้องถิ่น ซึ่งจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาทำให้ต้องเร่งฟื้นฟูและพัฒนาท้องถิ่นทั้งทางด้านสังคม เศรษฐกิจ อนามัยสิ่งแวดล้อม และการศึกษา

ในการนี้ ได้รับฟังการรายงานแผนช่วยเหลือและฟื้นฟูประชาชนจากสถานการณ์โควิดโดยผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี จังหวัดชุมพร และจังหวัดระนองซึ่งเป็นจังหวัดพื้นที่บริการพัฒนาท้องถิ่นของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี พร้อมรับฟังการบรรยายสรุปแผนงานยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย เพื่อปรับการจัดการเรียนการสอนและยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนภายใต้สถานการณ์ COVID-19

และในช่วงบ่ายวันเดียวกัน ได้เปิดโอกาสให้กองพัฒนานักศึกษานำนักศึกษาเข้ารับฟังการบรรยายพิเศษเรื่องคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของบัณฑิตราชภัฏในศตวรรษที่ 21 พร้อมกันนี้ยังเปิดโอกาสให้กลุ่มผู้นำนักศึกษานำเสนอโครงการ “วิศวกรสังคม” ที่นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนำความรู้สู่การพัฒนาชุมชนท้องถิ่น 19 ตำบล อันเป็นความภูมิใจดังนามพระราชทาน “ราชภัฏ” อันหมายถึง “คนของพระราชา ข้าของแผ่นดิน”