กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมมือ มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ฯ และกสทช. เปิดการเรียนการสอนผ่านฟรีทีวี 17 ช่อง รับสถานการณ์โควิด-19

Info-dltv | 15 พ.ค. 2563
6684

    วันที่14 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.30 น. พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมงานแถลงข่าว "การจัดการศึกษาทางไกลทางโทรทัศน์ระบบดิจิทัล ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)" โดยความร่วมมือระหว่าง กระทรวงศึกษาธิการ มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ และสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล ชั้น 3 อาคารรัชมังคลาภิเษก กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมด้วยนายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และพลเอก ดร. นที ศุกลรัตน์ รองประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการ
โทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

   โดย พลเอกดาว์พงษ์ ฯ กล่าวว่า มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ก่อตั้งโดยพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา โดยออกอากาศครั้งแรกเมื่อวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2538 และด้วยพระมหากรุณาธิคุณและสายพระเนตรอันยาวไกล และพระราชปณิธานในการสืบสาน รักษา และต่อยอด ของ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระปฐมบรมราชโองการในการ "สืบสาน รักษา และต่อยอด" ทำให้ในห้วง 3 ปีที่ผ่านมาได้เกิดการพัฒนาระบบการออกอากาศของสถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ให้ทันสมัยด้วยเทคโนโลยีที่ดีที่สุดในปัจจุบัน จากระบบ SD เป็น HD ปรับจากการออกอากาศสดเป็นบันทึกเทปเพื่อสามารถแก้ไขและนำไฟล์อัพโหลดขึ้นเว็บไซต์ให้ครูปลายทางชมล่วงหน้าได้ก่อนถึง 3 วัน ต่อยอดขยายฐานความรู้และกลุ่มเป้าหมายเพื่อให้ทุกคนสามารถเข้าถึงการศึกษาได้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียมทั้งตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ของกระทรวงศึกษาธิการ และเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต ได้สะดวกและง่ายขึ้น

   ในการนี้มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้ให้การสนับสนุนกระทรวงศึกษาธิการเผยแพร่สัญญาณจากมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ฯ (DLTV) 4 ประการดังนี้ (1) ให้เนื้อหา (Content) รายการเรียนการสอนตลอดจนสื่อต่าง ๆ ระดับปฐมวัย - มัธยมศึกษาตอนต้น (DLTV 1 - 12) (2) สนับสนุนช่องสัญญาณการออกอากาศระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (DLTV 13 - 15) โดยกระทรวงศึกษาธิการเป็นผู้จัดทำรายการ (Content) เอง (3) ออกอากาศซ้ำ (Rerun) การเรียนการสอนในแต่ละวันอีก 2 รอบเพื่อทบทวนและให้ครอบครัวที่มีลูกหลายคนสามารถเหลื่อมเวลากันเรียนได้ และ (4) ปรับตารางรายวิชาที่ออกอากาศตามที่กระทรวงศึกษาธิการพิจารณาตวามเหมาะสมสำหรับนักเรียนในภาพรวมของประเทศ

   ในตอนท้ายพลเอกดาว์พงษ์ ฯ กล่าวถึงข้อกังวลในเรื่องความหลากหลายของกลุ่มเป้าหมายปลายทาง ความหลากหลายของสถานศึกษา หลักสูตรที่กระทรวงศึกษามีการปรับปรุงใหม่ การเรียนการสอนที่ยังขาดในเรื่องของ Soft Skill เนื่องจากเป็นรายการสอนตามหลักสูตรแกนกลาง ตลอดจนระบบการประเมินผลที่มูลนิธิ ฯ ยังไม่มี ที่ผ่านมามีเพียงการเก็บข้อมูลการใช้งานและการเข้าถึง ตรงนี้ต้องขอรบกวนกระทรวงศึกษาธิการเก็บข้อมูลให้ด้วย เพื่อการปรับปรุงและพัฒนางานให้ดียิ่งขึ้น และขอให้พวกเราสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงทั้ง 2 พระองค์ที่ทรงมีสายพระเนตรอันยาวไกล และเห็นความสำคัญของการศึกษาทำให้ทุกวิกฤติของประเทศ มีทางออกและทำให้การเรียนการสอนผ่านทางไกลทั้งระบบดิจิทัลทีวีรับสถานการณ์โควิด-19ครั้งนี้เกิดขึ้นได้

   ในโอกาสนี้นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้กล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระวิสัยทัศน์ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 ที่ได้ทรงก่อตั้งมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ตั้งแต่ปี 2538 และเป็นเพราะพระราชปณิธานอันแนวแน่ของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ที่ทรงสืบสานต่อ และพัฒนาระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมให้เป็นระบบที่มีความพร้อม มีประสิทธิภาพและครอบคลุม ทำให้ประเทศไทยถือเป็นหนึ่งในประเทศที่มีความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนทางไกลมากที่สุด ประชาชนชาวไทยทุกครอบครัว มั่นใจได้ว่า ไม่ว่าสถานการณ์ COVID-19 จะเป็นอย่างไร ลูกหลานของพวกเราจะได้มีโอกาสได้เรียนและรับการศึกษาอย่างต่อเนื่องอย่างแน่นอน

   ด้านพลเอก ดร. นที ศุกลรัตน์ กล่าวถึงความพร้อมของ กสทช. ที่จะสนับสนุนแนวนโยบายแห่งรัฐ โดยที่ประชุมคณะกรรมการ กสทช. มีมติอนุญาตให้กระทรวงศึกษาธิการใช้ความถี่ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ จำนวน 17 ช่อง หมายเลข 37 - 53 เป็นระยะเวลา 6 เดือน โดยเริ่มในวันจันทร์ที่ 18 พ.ค. 2563นี้

คลิกลิงก์เพื่อรับชม 
https://www.youtube.com/watch?v=ZpMTcidJ4LE

Credit : ขอขอบคุณ สำนักข่าวไทย อสมท
ข่าวในพระราชสำนัก วันพฤหัสบดีที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ.2563