ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การเปิดเรียนของสถานศึกษาในสังกัดและในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการ

PR&Info dltv | 09 เม.ย. 2563
21708

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ

เรื่อง การเปิดเรียนของสถานศึกษาในสังกัดและในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการ

ให้สถานศึกษาทุกแห่งของรัฐและเอกชน ทั้งในระบบและนอกระบบ

ซี่งอยู่ในสังกัดและในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการ

เปิดเรียนในวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓

วันที่ ๙  เมษายน ๒๕๖๓  นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ลงนามในประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๓ เรื่อง การเปิดเรียนของสถานศึกษาในสังกัดและในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการ  โดยให้สถานศึกษาทุกแห่งของรัฐและเอกชน ทั้งในระบบและนอกระบบ ซึ่งอยู่ในสังกัดและในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเรียนในวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓   โดยให้สถานศึกษาจัดให้มีการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินสืบเนื่องจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโรคโควิด-๑๙ ด้วย

ทั้งนี้ โรงเรียนเอกชนประเภทนานาชาติ ซึ่งมีกำหนดวันเปิดและปิดภาคเรียนไม่ตรงกับโรงเรียนในระบบ ให้โรงเรียนพิจารณาเปิดเรียนได้ทันทีตามความเหมาะสม แต่ต้องกำหนดรูปแบบและวิธีการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับข้อกำหนดที่ออกตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินของแต่ละพื้นที่ที่โรงเรียนตั้งอยู่

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fmoe360.blog%2F2020%2F04%2F09%2F%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8-%E0%B8%A8%E0%B8%98-%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%2F%3Ffbclid%3DIwAR18EKpIObdLgeB049Bd0FPI6TLX-83YgnJkUD8d9yeFukqFeoPro0sgEV4&h=AT3j1GFN-lrCKYxnKHGqOW_ogwTUZoLVIqdHLqSdOBJF1KSM20oPNW5D7fycW-mC49VgRjX-mQjmbtCkS74V_j-Svj9MfOHp21adSxaOX_-2vgryVgdUwLrft4bvkDT3aclgD_w_scWqBepXzP62MCOx_kKr2bstWdpt8AgW7h_uWfnRxDJhrmTBFHqbHyDXvjUzKbYAEe2fZ2z-rWMAqnwSrOsQisA3jmmebsBJxxx4cJfVM3GhovOcQE8lmn5n-gABRAbfrFtTWovA5oz1Gze5pJIeCCNTYeHYE4j7l0WgjuEVgv_mPya0LCxBJJxLB_HkHFg-uw-Wp7QLubENS5Jfl9PWHrykOy1Ktv0do5HHM7oLe8Yc7GJ9wZPsLyWqs_J0EuVtg_i8l1y-yPkrLMHuvH9i6XApEGpNHtqhCTlqKVQ5pZsjsWqVVXo9S9QFnL4ae3kiuxXDOjRt0q7Wr_HlSpcItByovuomel5c7p5zJecZCq6-IIRyLnp_6uiWz5MbbKTBM7QdyuKmKIp_CaqpsdJzU_VZV9dfB542iVslXDTpv4V5jU-cGai3Nb6m4RMm3qJJpAZ4CQCM_81sFXHFSw6rZo-W26gjAFxQazvvE1JvGVuqOP7HnuLaqvxMqg6O